سیلندر کمپرسور 1000 لیتری ایتالیایی

میزان هوادهی در فشار کاری  8 بار 1200 لیتر بر دقیقه

میزان هوادهی در فشار کاری  10 بار 1000 لیتر بر دقیقه

تعداد سیلندر 2

پیستون 2 عدد

• دارای گیج نمایش میزان روغن

شاتون آلومینیوم

فلکه آلومینیوم

مخزن مناسب براي اين واحد هواساز 1000 ليتري

سیلندر کمپرسور 1000 لیتری ایتالیایی

میزان هوادهی در فشار کاری  8 بار 1200 لیتر بر دقیقه

میزان هوادهی در فشار کاری  10 بار 1000 لیتر بر دقیقه

تعداد سیلندر 2

پیستون 2 عدد

• دارای گیج نمایش میزان روغن

شاتون آلومینیوم

فلکه آلومینیوم

مخزن مناسب براي اين واحد هواساز 1000 ليتري