سیلندر کمپرسور 1000 لیتری فشار قوی

میزان هوادهی در فشار کاری  8 بار 1200 لیتر بر دقیقه

میزان هوادهی در فشار کاری  10 بار 1000 لیتر بر دقیقه

تعداد سیلندر 2

پیستون 4 عدد

• دارای گیج نمایش میزان روغن

شاتون چدن

مخزن مناسب براي اين واحد هواساز 750 و 1000 ليتري

سیلندر کمپرسور 1000 لیتری فشار قوی

میزان هوادهی در فشار کاری  8 بار 1200 لیتر بر دقیقه

میزان هوادهی در فشار کاری  10 بار 1000 لیتر بر دقیقه

تعداد سیلندر 2

پیستون 4 عدد

• دارای گیج نمایش میزان روغن

شاتون چدن

مخزن مناسب براي اين واحد هواساز 750 و 1000 ليتري