سیلندر کمپرسور 1800 لیتری

فشار قوی دو ضرب دو مرحله ای

میزان هوادهی در فشار کاری  8 بار 1800 لیتر بر دقیقه

میزان هوادهی در فشار کاری  10 بار 1600 لیتر بر دقیقه

تعداد سیلندر 1

پیستون 2 عدد

• دارای گیج نمایش میزان روغن

یک عدد فلکه و فیلتر هوا

مخزن مناسب براي اين واحد هواساز 1000 ليتري

سیلندر کمپرسور 1800 لیتری

فشار قوی دو ضرب دو مرحله ای

میزان هوادهی در فشار کاری  8 بار 1800 لیتر بر دقیقه

میزان هوادهی در فشار کاری  10 بار 1600 لیتر بر دقیقه

تعداد سیلندر 1

پیستون 2 عدد

• دارای گیج نمایش میزان روغن

یک عدد فلکه و فیلتر هوا

مخزن مناسب براي اين واحد هواساز 1000 ليتري