سیلندر کمپرسور 250 لیتری خورجینی

میزان هوادهی در فشار کاری  8 بار 250 لیتر بر دقیقه

تعداد سیلندر 2

پیستون 2 عدد

• دارای گیج نمایش میزان روغن

شاتون آلومینیوم

فلکه چدن

مخزن مناسب براي اين واحد هواساز 250 ليتري

سیلندر کمپرسور 250 لیتری خورجینی

میزان هوادهی در فشار کاری  8 بار 250 لیتر بر دقیقه

تعداد سیلندر 2

پیستون 2 عدد

• دارای گیج نمایش میزان روغن

شاتون آلومینیوم

فلکه چدن

مخزن مناسب براي اين واحد هواساز 250 ليتري