سیلندر کمپرسور 350 لیتری ایتالیایی

میزان هوادهی در فشار کاری  8 بار 470 لیتر بر دقیقه

میزان هوادهی در فشار کاری  10 بار 350 لیتر بر دقیقه

تعداد سیلندر 2

پیستون 2 عدد

• دارای گیج نمایش میزان روغن

شاتون آلومینیوم

دارای یک فلکه و یک فیلتر هوا

مخزن مناسب براي اين واحد هواساز 350 ليتري

سیلندر کمپرسور 350 لیتری ایتالیایی

میزان هوادهی در فشار کاری  8 بار 470 لیتر بر دقیقه

میزان هوادهی در فشار کاری  10 بار 350 لیتر بر دقیقه

تعداد سیلندر 2

پیستون 2 عدد

• دارای گیج نمایش میزان روغن

شاتون آلومینیوم

دارای یک فلکه و یک فیلتر هوا

مخزن مناسب براي اين واحد هواساز 350 ليتري