سیلندر کمپرسور 350 لیتری خورجینی

میزان هوادهی در فشار کاری  8 بار 350 لیتر بر دقیقه

تعداد سیلندر 3

پیستون 3 عدد

• دارای گیج نمایش میزان روغن

شاتون آلومینیوم

فلکه چدن

مخزن مناسب براي اين واحد هواساز 350 ليتري

سیلندر کمپرسور 350 لیتری خورجینی

میزان هوادهی در فشار کاری  8 بار 350 لیتر بر دقیقه

تعداد سیلندر 3

پیستون 3 عدد

• دارای گیج نمایش میزان روغن

شاتون آلومینیوم

فلکه چدن

مخزن مناسب براي اين واحد هواساز 350 ليتري