سیلندر کمپرسور 500 لیتری خورجینی

میزان هوادهی در فشار کاری  8 بار 500 لیتر بر دقیقه

تعداد سیلندر 3

پیستون 3 عدد

• دارای گیج نمایش میزان روغن

شاتون چدن

فلکه چدن

مخزن مناسب براي اين واحد هواساز 500 ليتري

سیلندر کمپرسور 500 لیتری خورجینی

میزان هوادهی در فشار کاری  8 بار 500 لیتر بر دقیقه

تعداد سیلندر 3

پیستون 3 عدد

• دارای گیج نمایش میزان روغن

شاتون چدن

فلکه چدن

مخزن مناسب براي اين واحد هواساز 500 ليتري