سیلندر کمپرسور 500 لیتری فشار قوی

میزان هوادهی در فشار کاری  8 بار 600 لیتر بر دقیقه

میزان هوادهی در فشار کاری  10 بار 500 لیتر بر دقیقه

تعداد سیلندر 2

پیستون 2 عدد

• دارای گیج نمایش میزان روغن

شاتون چدن

فلکه چدن

مخزن مناسب براي اين واحد هواساز 500 ليتري

سیلندر کمپرسور 500 لیتری فشار قوی

میزان هوادهی در فشار کاری  8 بار 600 لیتر بر دقیقه

میزان هوادهی در فشار کاری  10 بار 500 لیتر بر دقیقه

تعداد سیلندر 2

پیستون 2 عدد

• دارای گیج نمایش میزان روغن

شاتون چدن

فلکه چدن

مخزن مناسب براي اين واحد هواساز 500 ليتري