سیلندر کمپرسور 750 لیتری ایتالیایی

مشخصات محصول

میزان هوادهی در فشار کاری  8 بار 820 لیتر بر دقیقه

میزان هوادهی در فشار کاری  10 بار 750 لیتر بر دقیقه

تعداد سیلندر و پیستون ۲ عدد

• دارای گیج نمایش میزان روغن

شاتون آلومینیوم

مخزن مناسب براي اين واحد هواساز 500 ليتري

سیلندر کمپرسور 750 لیتری ایتالیایی

مشخصات محصول

میزان هوادهی در فشار کاری  8 بار 820 لیتر بر دقیقه

میزان هوادهی در فشار کاری  10 بار 750 لیتر بر دقیقه

تعداد سیلندر و پیستون ۲ عدد

• دارای گیج نمایش میزان روغن

شاتون آلومینیوم

مخزن مناسب براي اين واحد هواساز 500 ليتري