میکروفیلتر

میکروفیلترها مهمترین جزء تجهیزات پالایش و تصفیه در سیستم هوای فشرده هستند. این میکروفیلترها برای جداسازی ذرات بخار روغن، آب و ذرات جامد تا اندازه ۰٫۰۱ میکرون هستند. در طراحی ساختار چینش این فیلترها، هدف اولین فیلتر تصفیه و پالایش اولیه و محافظت از دومین فیلتر موجود در سیستم در برابر آلودگی های به صورت توده (Bulk Contamination) می باشد. اگر فیلتر در شرایط مرطوب کار کند و هوا امکان عبور از المنت فیلتر را نداشته باشد، هوا ذرات مایع را از مدیا المنت فیلتر، تحت فشار عبور داده و سبب افت فشار و کاهش عملکرد فیلتر می‌گردد.

فیلتر کربن‌اکتیو یا کربن فعال‌شده:

بخار روغن در حالت گاز میتواند به سادگی از فیلترها بگذرد. بنابراین، یک فیلتر جذبی باید به اصطلاح تختی بزرگ از کربن‌اکتیو یا کربن فعال شده فراهم آورد. از آنجایی که هوای مرطوب توانایی جذب فیلتر کربن‌اکتیو را کاهش می‌دهد، فیلتر جذبی معمولاً بعد از خشک‌کن یا درایر جذبی نصب می‌گردد تا حذف هرگونه بخار روغن و بوی غیرمعمول تضمین گردد. فیلتر جذبی یا کربن اکتیو برای حذف روغن مایع یا ذرات معلق در هوا استفاده نمی‌گردد. بنابراین نگهداری و تعمیرات ضعیف و عدم استفاده از فیلترهای اولیه سبب عدم کارایی صحیح آن میگردد.


مشخصات فنی:

بدنه فیلتر از جنس آلیاژ آلومینیوم ریخته‌گری بوده و دارای ساختاری مقام برای استفاده‌ای ایمن می‌باشد.
بدنه فیلتر قبل از رنگ‌کاری، چربی‌زدایی شده و تحت عملیات ضد‌سایش قرار می‌گیرد.

عمر مفید بدنه فیلتر ۱۵ سال بوده و فیلتر المنت میتواند تحت شرایط ۱٫۵ تا ۸۰ درجه سانتی‌گراد و حداکثر فشار ۱٫۶Mpa، بین ۶۰۰۰ تا ۸۰۰۰ ساعت کار کند.
حداکثر فشار قابل تحمل توسط بدنه فیلتر، ۱۰٫۵Mpa میباشد.
امکان نصب موازی این فیلترها سبب آسانی نصب و نگهداری و تعمیرات می‌شود.

میکروفیلتر

میکروفیلترها مهمترین جزء تجهیزات پالایش و تصفیه در سیستم هوای فشرده هستند. این میکروفیلترها برای جداسازی ذرات بخار روغن، آب و ذرات جامد تا اندازه ۰٫۰۱ میکرون هستند. در طراحی ساختار چینش این فیلترها، هدف اولین فیلتر تصفیه و پالایش اولیه و محافظت از دومین فیلتر موجود در سیستم در برابر آلودگی های به صورت توده (Bulk Contamination) می باشد. اگر فیلتر در شرایط مرطوب کار کند و هوا امکان عبور از المنت فیلتر را نداشته باشد، هوا ذرات مایع را از مدیا المنت فیلتر، تحت فشار عبور داده و سبب افت فشار و کاهش عملکرد فیلتر می‌گردد.

فیلتر کربن‌اکتیو یا کربن فعال‌شده:

بخار روغن در حالت گاز میتواند به سادگی از فیلترها بگذرد. بنابراین، یک فیلتر جذبی باید به اصطلاح تختی بزرگ از کربن‌اکتیو یا کربن فعال شده فراهم آورد. از آنجایی که هوای مرطوب توانایی جذب فیلتر کربن‌اکتیو را کاهش می‌دهد، فیلتر جذبی معمولاً بعد از خشک‌کن یا درایر جذبی نصب می‌گردد تا حذف هرگونه بخار روغن و بوی غیرمعمول تضمین گردد. فیلتر جذبی یا کربن اکتیو برای حذف روغن مایع یا ذرات معلق در هوا استفاده نمی‌گردد. بنابراین نگهداری و تعمیرات ضعیف و عدم استفاده از فیلترهای اولیه سبب عدم کارایی صحیح آن میگردد.


مشخصات فنی:

بدنه فیلتر از جنس آلیاژ آلومینیوم ریخته‌گری بوده و دارای ساختاری مقام برای استفاده‌ای ایمن می‌باشد.
بدنه فیلتر قبل از رنگ‌کاری، چربی‌زدایی شده و تحت عملیات ضد‌سایش قرار می‌گیرد.

عمر مفید بدنه فیلتر ۱۵ سال بوده و فیلتر المنت میتواند تحت شرایط ۱٫۵ تا ۸۰ درجه سانتی‌گراد و حداکثر فشار ۱٫۶Mpa، بین ۶۰۰۰ تا ۸۰۰۰ ساعت کار کند.
حداکثر فشار قابل تحمل توسط بدنه فیلتر، ۱۰٫۵Mpa میباشد.
امکان نصب موازی این فیلترها سبب آسانی نصب و نگهداری و تعمیرات می‌شود.